ارزیابی توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری و تاثیر آن را بر شهرت بانک (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد آذربایجان شرقی)

چکیده مقاله

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری و تأثیر آن بر شهرت بانک در بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری نسبت به توانمندسازی بر اساس نظریه یحیی ملهم و شهرت بانک بر اساس دیدگاه طالقانی و همکاران تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی می باشد. که تعداد آنها 672 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 424 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری ملهم و پرسشنامه شهرت بانک بر اساس دیدگاه طالقانی وهمکاران می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و توصیف داده های آماری از روش آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های t تک گروهی، کلموگروف اسمیرنف، اسپرمن – و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری و تاثیر آن بر شهرت بانک در بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی در حد بالاتر از متوسط است. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری بر شهرت بانک در بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی مؤثر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر جعفر بیک زاد؛شایسته شاداب؛ ۱۳۹۵، ارزیابی توانمندسازی کارکنان مرتبط با مشتری و تاثیر آن را بر شهرت بانک (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد آذربایجان شرقی)، ، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10150-Evaluation-of-empowering-employee-related-to-coustomer-and-its-effect-on-bank-reputation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر جعفر بیک زاد؛شایسته شاداب؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل