شاخصهای تعیین وضعیت علمی دانشجویان در استفاده از شبکههای اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه جهاد دانشگاهی کرمانشاه )

چکیده مقاله

دانشجویان بهواسطه داشتن سواد رسانهای بهتر جزء گروههایی هستند که از شبکههای اجتماعی بیشتر استفاده مینمایند. آنها اغلب از شبکههای اجتماعی بهعنوان رسانهای برای سرگرمی و ارتباط استفاده میکردند و عملکرد تحصیلی بهتر از شبکههای اجتماعی کمتر مورد استفاده قرار میگرفت . پژوهش حاضر باهدف بررسی تعیین شاخص های وضعیت علمی دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی دانشجویان دانشگاه جهاددانشگاهی کرمانشاه انجام گرفتهاست. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش پیمایشی است. دادهها بااستفاده از 9 جمعآوری شدهاست؛ جامعهآماری آن دانشجویان جهاددانشگاهی / پرسشنامه اینترنتی و تحتوب با پایایی 199 کرمانشاه در سال تحصیلی 19 19 میباشد .برای پردازش دادههای آماری مربوط به پرسشنامه از نرمافزار - SPSS22 و AMOS22 استفاده شدهاست. با استفاده از نرمافزار SPSS ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای - آزمون تطابق توزیع بهمنظور بررسی نرمال بودن جامعه استفادهشده است . برای تعیین روابط بین متغیرها معادلات ساختاری از نرمافزار AMOS استفادهشده است. و نتایج حاکی از پژوهش آن است که شبکه های اجتماعی میتوانند در رشد و بهبود وضعیت علمی دانشجویان تاثیر بسزایی داشته باشند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پروانه یاری؛امید ویسی نژاد؛ ۱۳۹۵، شاخصهای تعیین وضعیت علمی دانشجویان در استفاده از شبکههای اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه جهاد دانشگاهی کرمانشاه )، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10353-Bitch-status-indicators-on-the-use-of-social-networks

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پروانه یاری؛امید ویسی نژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل