اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه بود. جامعهی آماری پژوهش را کلیهی دانشآموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه شهر گناوه تشکیل دادند. نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انتخاب و در نهایت 05 نفر که واجد ملاکهای ورود به گروهها بودند، گزینش شدند. نمونه نهایی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه 50 نفر( گمارده شدند. هر دو گروه ابزار پژوهش در مرحله پیشآزمون و پسآزمون را تکمیل نمودند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری اهواز بود. جلسات مداخله برای گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی به مدت 8 جلسه برگزار گردید. دادهها با استفاده از آزمون آماری آنکوا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مقایسههای بین گروهها نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنیداری وجود دارد. براساس نتایج آموزش هوش هیجانی توانسته است پرخاشگری دانشآموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه را کاهش دهد. براساس نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی قادر است تا به عنوان یک راهبرد مؤثر در کاهش پرخاشگری دانشآموزان در مراکز مشاوره آموزش و پرورش سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10453-The-effectiveness-of-emotional-intellgeness-training-on-agression

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل