بررسي عوامل تعیین کننده مدیریت ارتباط الکترونیکي با مشتری بر وفاداری مشتریان (نمونه موردی شرکت منسوجات عرفان)

چکیده مقاله

امروزه به دليل پيشرفتهاي فناوري، كسب و كارها دگرگون شده و به سمت الكترونيكي شدن پيش مي رود. تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي يكي از مشهودترين تمايلات در اقتصاد ديجيتالي است. در تجارت الكترونيكي، جذب،كسب اعتماد، رضايت و حفظ مشتريان براي سازمان تجاري مسألهاي مهم و دشوار است. در اين پژوهش به بررسي رابطه ميان استفاده از مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي) e-crm ( با وفاداري مشتريان پرداخته مي شود.هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل تعيين كننده مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر وفاداري مشتريان شركت منسوجات عرفان است، روش تحقيق كاربردي از نوع شبه آزمايشي)نيمه تجربي( و طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماري انتخاب شده شامل مشتريان تخصصي و نمايندگان) ( و مشتريان عمومي و خانگي) ( مي باشد كه در سال 48 جزء مشتريان منسوجات عرفان هستند و نمونه انتخاب شده دو گروه 81 نفري است؛ كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس تعيين شده است، پرسشنامه اين پژوهش داراي 3مولفه و 48 سوال مي باشد. يافته هاي پژوهش حاضر در فرضيه اصلي و 3فرضيه فرعي چنين است كه با توجه به بررسي هاي انجام شده در فرضيه اصلي مبني بر ميزان تاثير بر رضايتمندي الكترونيكي مشتريان نتايج نشان مي دهد، رضايتمندي در دو گروه يكسان است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کبری خوشخوی؛مهشید فخرزاده؛ ۱۳۹۵، بررسي عوامل تعیین کننده مدیریت ارتباط الکترونیکي با مشتری بر وفاداری مشتریان (نمونه موردی شرکت منسوجات عرفان)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10579-Assess-the-determinants-factors-of-electronic-customer-relationship-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کبری خوشخوی؛مهشید فخرزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل