بررسی رابطه هوش معنوی، سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی  زنان نابارور شهر تبریز

چکیده مقاله

 سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی زنان ، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی نفر بصورت در دسترس از زنان نابارور شهر 300 نابارور شهر تبریز می باشد. نمونه آماری به تعداد  تبریز بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب و  وارد تحقیق شدند. افراد مورد مطالعه به چهار پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سلامت معنوی لارنس، تصویر از خدا الیسون و افسردگی بک پاسخ داده و نمره های بدست آمده از این پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل آمار استنباطی رگرسیون  ، چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد مجموع سه متغیر هوش معنوی 71 ( سلامت معنوی و تصویر از خدا می توانند بطور معنی دار و قابل توجهی %)، متغیر ملاک 45 (  متغیر پیش بین نیز، سلامت معنوی 3 (افسردگی) را تبیین و پیش بینی کنند. از بین این % ) P 0/05( قویترین پیش بین افسردگی می باشد. <) بنابربه نظر میر سد که سلامت معنوی متغیری کلیدی برای کاهش افسردگی در بین زنان نابارور محسوب شود. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه هوش معنوی، سلامت معنوی و تصویر از خدا با افسردگی زنان نابارور شهر تبریز، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10654-The-Relationship-between-Spiritual-Intelligence,-Spiritual-Health-and-Image-of-God-with-Depression-in-Infertile-Women-in-Tabriz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل