پیش بینی سلامت عمومی بر اساس سرسختی روانشناختی و الگوهای ارتباطی خانواده در زنان نابارور

چکیده مقاله

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سلامت عمومی بر اساس سرسختی روانشناختی و الگوهای ارتباطی خانواده در زنان نابارور شهر شیراز در سال 4331 بود. روش: در یک طراحی مقطعی 451 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان مادر و کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز ) (AHIT ، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ) RFCP (، و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ) GHQ ( بود. در این پژوهش روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونهای چندگانه خطی مورد استفاده بود. یافته ها: نتایج رگرسیون نشان داد که سرسختی روانشناختی توانست به طور معناداری سلامت عمومی کلی و زیر مقیاس های آن >1/ را به صورت معکوس پیش بینی کند ) 114 P (. و الگوهای ارتباطی خانواده شامل جهت گیری گفت و شنود )به صورت معکوس( و جهت گیری همنوایی )به صورت مثبت( توانستند سلامت عمومی کلی و زیر مقیاس های آن را به صورت معناداری پیش بینی >1/ کنند ) 114 P >1/14 ، P .) نتیجه گیری: در کل، نتیجه گرفته شد که سرسختی روانشناختی و الگوهای ارتباطی خانواده می توانند سلامت عمومی را در زنان نابارور پیش بینی کنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.الهام متولی؛2.میترا محمودی؛3.امین الله فاضل؛ ۱۳۹۵، پیش بینی سلامت عمومی بر اساس سرسختی روانشناختی و الگوهای ارتباطی خانواده در زنان نابارور، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8890-The-prediction-public-health-based-on-psychological-hardiness-and-family-communication-patterns-in-infertile-women.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.الهام متولی؛2.میترا محمودی؛3.امین الله فاضل؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل