ارائه الگوی مناسب در بررسی روابط بین علاقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخلاقی کارکنان )مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک(

چکیده مقاله

در این تحقیق ، تلاش شد که الگوی مناسب در بررسی روابط بین علاقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخلاقی کارکنان)مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک( ، شناخت کسب شود که براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیلقرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است. جامعه مورد بررسی عبارت است ازکلیهکارکنان و مدیران شرکت ارتباطات الکترونیک که بالغ بر 024 نفر می باشند ، بعنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده اند و
حجم نمونه براساس فرمول کوکران 244 نفر محاسبه گردیده است. همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتهاست. جهت تجزیه تحلیل داده ها داده ها از نرم افزار SPSS و LIZREL استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت. طبق نتایجبدست آمده از تحلیل های آماری بین متغیرهای مستقل اهمیت ، ثروت ، قدرت ، موفقیت و شر ماکیاولیسم و رفتار غیراخلاقی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل انگیزه ماکیاولیسم و رفتار غیر اخلاقی کارکنان رابطهمعنا داری وجود ندارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، ارائه الگوی مناسب در بررسی روابط بین علاقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخلاقی کارکنان )مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک(، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11063-Provide-an-appropriate-pattern-in-examining-the-relationship-between-interest-in-money,-machoism-and-non-behavior-Ethnicity-of-employees-(studied-by-the-Electronic-Communications-Company-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل