پیش بینی میل به خرید ورزشی دبیران تربیت بدنی شهرستان خوي از روي مولفه هاي تصویر بدنی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه بین تصویربدني با میل به خرید وسایل ورزشي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطهشهرستان خوي مي باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، همبستگي ميباشد. کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم- ، متوسطه شهرستان خوي، به تعداد 3843 نفر بر اساس مرکز آمار و اطلاعات آموزش و پرورش شهرستان خوي در سال تحصیلي 58 59حجم جامعه آماري را در این پژوهش تشكیل مي دهند. حجم نمونه با استفده از جدول مورگان، 682 نفر محاسبه شد که با استفاده ازنمونه گیري خوشه اي اقدام به نمونه گیري مي شود. جهت جمعآوري داده ها از پرسشنامه هاي تصویر بدني کش 1 ) و همكاران ) 1551پرسشنامه میل به خرید کالاي ورزشي جلالیان و خیري) 1356 ( استفاده شد. روایي پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص حوزه مدیریت1 و براي پرسشنامه میل به خرید کالاي / تربیت بدني تایید و پایایي آنها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ، براي پرسشنامه تصویر بدني 4831 بدست آمد. براي تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهره گرفته شد. با توجه به نرمال / ورزشي 468بودن توزیع داده ها از تحلیل رگرسیون براي بررسي فرضیه هاي تحقیق استفاده گردید. تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که از میانمولفه هاي تصویر بدني، مولفه هاي سلامت بدني و مشغولیت فكري با اضافه وزن ، به طور معناداري قدرت پیش بیني میل به خرید وسایلورزشي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خوي را دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، پیش بینی میل به خرید ورزشی دبیران تربیت بدنی شهرستان خوي از روي مولفه هاي تصویر بدنی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11295-Forecasting-the-desire-to-buy-sporting-physical-education-teachers-in-Khoy-city-on-the-component-Body-image

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل