تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر توانمندی کارکنان خبره شرکت فولاد مبارکه اصفهان

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به نقش تعدیل کننده ی توانمندی کارکنان بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، از تحقیقات پیمایشی محسوب می شد. جامعه آماری تحقیق ،747 نفر از کارشناسان خبره شرکت بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ،952 پرسشنامه کامل اخذ گردید .ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و اولیو) 9000(، توسعه سازمانی مقیمی و رمضان) 0920( و توانمندی سازمانی اسپریتزر) 0227(بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار وارپ پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته های تحقیق ،رهبری تحول آفرین قدرت پیشبینی کنندگی توسعه سازمانی چه به صورت مستقیم و چه با حضور تعدیل کنندهی توانمندی را سازمانی داراست. براین اساس توانمندی کارکنان بر توسعه سازمانی در فولاد مبارکه اصفهان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مطابق یافتههای فرعی تحقیق، تمامی مؤلفههای نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی بر متغیر توسعه سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نتیجه تمامی فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق تأیید گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان الشریف ؛الهام شاهمندی ؛ ۱۳۹۵، تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر توانمندی کارکنان خبره شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11486-The-Effect-of-Transformational-Leadership-Components-on-Organizational-Development-Considering-the-Moderating-Role-of-Qualification-Staff-of-Mobarakeh-Steel-Co.,-Isfahan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان الشریف ؛الهام شاهمندی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل