اثر تسهیلات اعطایی بانکی و صادرات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

چکیده مقاله

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد در تعامل با سایر بخشها میباشد و به صورت متقابل از دیـگر بـخشها تـأثیر میپذیرد. به گونهای که به منظور انـجام یـک بـررسی جامع لازم است که تحولات داخل این بخش ضمن توجه به مجموع سیاستهای اتخاذ شده برای تمام بخشها یا سیاستهای کلان اقتصادی مـورد تـوجه قرار گـیرد. نقش تسهیلات اعطایی بانکی به این بخش جهت تامین مالی سرمایه گذاری از یک سو و نیز فراهم نمودن زمینه های صادراتی از سوی دیگر می تواند بر رشد ارزش افزوده این بخش و زیر بخش های مرتبط با آن تاثیر گذار باشد.در مقاله حاضر  با استفاده از مدل اقتصادسنجی و تحلیل های سری زمانی به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانکی به بخش کشاورزی و صادرات این بخش بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است . 

برای تخمین مدل تحقیق از مدل خود رگرسیون برداری VAR استفاده شد . مطابق ادبیات این مدل ، در ابتدا پایایی متغیرهای بررسی می شود ، سپس از آزمونهای همجمعی استفاده می شود و در نهایت تخمین مدل ارزش افزوده بخش کشاورزی با استفاده از مدل VAR تخمین زده شده و نتایج آزمونهای تجزیه واریانس ، علیت گرنجر و ثبات مدل نیز تحلیل و تفسیر می گردد. با توجه به آماره محاسباتی برای متغیرهای الگو ، تاثیر متغیرهای صادرات محصولات کشاورزی و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی معنا دار و تاثیر متغیر نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق معنا دار نمی باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علیرضا دقیقی اصلی؛ابراهیم عباسی ؛ندا حسنی ؛ ۱۳۹۵، اثر تسهیلات اعطایی بانکی و صادرات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11501-Effect-of-Banking-Grants-and-Export-to-Agricultural-Sector-Value

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علیرضا دقیقی اصلی؛ابراهیم عباسی ؛ندا حسنی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل