تأثیر مقادیر مختلف زئولیت، قارچ میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه عدس دیم (.Lens culinaris Medik)

چکیده مقاله

بهمنظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی، تلقیح میکوریزا و کاربرد زئولیت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه عدس دیم رقم بیلهسوار آزمایشی بهصورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393-94 در منطقه خرم آباد اجرا شد. فاکتورها شامل آبیاری تکمیلی در دو سطح )بدون آبیاری و آبیاری تکمیلی(، تلقیح با قارچ میکوریزا گونه Glomus mossea در دو سطح )عدم تلقیح و تلقیح( و کاربرد زئولیت در چهار سطح )عدم کاربرد، کاربرد 1200، 2400، 3600 گرم( بود. صفات اندازهگیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن صددانه، تعداد شاخه اولیه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بود .

نتایج نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی در سطح احتمال 1 درصد بر ارتفاع بوته معنیدار گردید. اثر ساده قارچ میکوریزا بر تعداد شاخه اولیه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1 درصد معنیدار گردید. اثر متقابل آبیاری تکمیلی و قارچ میکوریزا بر وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنیدار گردید. همچنین اثر متقابل قارچ میکوریزا در زئولیت در سطح احتمال 1 درصد بر عملکرد دانه معنیدار شد و بالاترین عملکرد دانه) 7/2623 کیلوگرم در هکتار( در تیمار تلقیح میکوریزا و کاربرد 2400 گرم زئولیت به دست آمد. تلقیح میکوریزا و کاربرد زئولیت در شرایط دیم با تأمین رطوبت و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و همچنین تولید هورمونهای محرک رشد موجب افزایش عملکرد دانه در عدس گردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهروز میر دریکوند ؛ذبیحاله محمدعلیپور ؛جواد سپهوند ؛یاسر مرادی ؛ ۱۳۹۵، تأثیر مقادیر مختلف زئولیت، قارچ میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه عدس دیم (.Lens culinaris Medik)، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11563-Effect-of-different-amounts-of-zeolite,-mycorrhizal-fungi-and-supplementary-irrigation-on-some-agricultural-characteristics-and-grain-yield-of-lentil-(Lens-culinaris-Medik)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهروز میر دریکوند ؛ذبیحاله محمدعلیپور ؛جواد سپهوند ؛یاسر مرادی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل