نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت

چکیده مقاله

چكيده   بررسی نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بينی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر داراي اختلال ،  هدف این مطالعه ریاضيبود. روش این پژوهش از نوع همبستگی است . نمونه ي این پژوهش  نفر از دانش آموزان پسر داراي اختلال ریاضی دوره ي 60   کرج بودند که از ميان دانش آموز ان شهرستان کرج به صورت نمونه گيري تصادفی 4 اول متوسطه(راهنمایی) اموزش و پرورش ناحيه مرحله اي انتخاب گردیدند . براي جمع آوري داده ها از آزمون ریاضی کی مت، مقياس رضایت زندگی، مقياس عز ت نفس روزنبرگ و مقياس اضطراب امتحان استفاده شد  ( ) و اضطراب امتحان r=0/46 ( . نتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که عز ت نفس    )نتایج تحليل رگرسيون چند p<0/01 )با رضایت از زندگی دانش آموزان داراي اختلال ریاضی رابطه معناداري دارند( r=0/41 متغيري نشان داد که اضطراب امتحان و عز ت نفس براي پيش بينی رضایت از زندگی دانش آموزان داراي اختلال ریاضی    )این نتایج بيان می کند که با افزایش سطوح عز ت نفس و کاهش سطوح اضطراب امتحان، رضایت از زندگی p<0/01 معنادارهستند این دانش آموزان افزایش می یاب

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن كمالي نيا؛سميه كاوياني مهر؛ ۱۳۹۴، نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1279-The-role-of-self-esteem-and-test-anxiety-in-predicting-satisfaction.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن كمالي نيا؛سميه كاوياني مهر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل