اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده مقاله

ضطراب امتحان به اضطرابی گفته می شود که دانش آموزان قبل از جلسه امتحان دچار آن شده اند
و در جلسه امتحان اضطرابشان به اوج خود می رسد، حتی گاه چنین دانش آموزانی از رفتن به جلسه امتحان
خودداری می کنند، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر کاهش
اضطراب امتحان و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی انجام پذیرفت.
روش کار : جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال
39 است که از میان 993 دانش آموز دبیرستان شهید عباس یوسفی در سه مقطع اول دوم - دوم تحصیلی 39
و سوم نیمه اول متوسطه از 631 نفر این دانش آموزان به صورت تصادفی با پرسشنامه اضطراب امتحان مورد
غربالگری قرار گرفتند و باتوجه به نمره اضطراب امتحان بالا ) بیشتر از نقطه برش 93 ( از هر مقطع تحصیلی
اول، دوم و سوم هر کدام 93 نفر جمعاً 13 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 93 نفری آزمایش و
کنترل طبقه بندی شدند. سپس هریک از دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 9 هفته در 5 جلسۀ 55
دقیقه ای تحت مداخله هیپنوتراپی شناختی رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت
نکرد بعد از اتمام دوره به منظور بررسی میزان تغییر متغییر وابسته ) اضطراب امتحان(، دوباره آزمون
اضطراب امتحان به عنوان پس آزمون در هر دو گروه پیش از امتحان پایان ترم اجراء شد ؛ جهت بررسی
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز معدل نیمسال اول و دوم آنها ثبت گردید، داده های حاصل نیز با
استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و تی وابسته توسط نرم افزار 99 SPSS تحلیل گردیدند.
یافته ها : تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش پس آزمون در مقایسه با
گروه کنترل به طور معنا داری کاهش یافته است و همچنین آزمون تی وابسته نیز نشان داد که معدل
نیمسال دوم دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری افزایش یافته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۲، اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6001-Hypnosis-efficacy-of-cognitive-behavior-therapy-on-reducing-test-anxiety-and-progress-School-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل