اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی رفتاری بر بهبود - خودکارآمدی دانش آموزان

چکیده مقاله

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتار درمانی شناختی در بهبود خودکارآمدی دانش آموزان بود.
این پژوهش به شیوهی آزمایشی و با طرح پیشآزمون وپسآزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش
را کلیهی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دورود در سال تحصیلی 29 29 تشکیل میدهند. نمونه -
پژوهش شامل 05 دانش آموز پسر بود که از میان این دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند )برای هر گروه 90 نفر(. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه
خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی موریس) 9559 ( که ابعاد هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را ارزیابی میکند
استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری) MANCOVA ( نشان داد که آموزش گروهی درمان شناختی
>5/ رفتاری بر بهبود خودکارآمدی هیجانی، تحصیلی، اجتماعی و عمومی این دانش آموزان مؤثر بوده است) 559 P .)
از آنجا که آموزش گروهی رفتار درمانی شناختی میتواند بر ایجاد اعمال و بینشهای نو و اصیل تأثیر مهمی داشته
باشد. همچنین هیجانات مثبت خود میتواند از همین اعمال و بینشهای نو خلق شود، این درمان میتواند منجر به
بهبود خودکارامدی در این دانش آموزان شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن حیدری؛شاپور فولادوند؛سید علی آل یاسین؛اعظم نایب آقایی؛رضا میر مهدی؛ ۱۳۹۳، اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی رفتاری بر بهبود - خودکارآمدی دانش آموزان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6073-The-effectiveness-of-cognitive-behavioral-group-therapy-on-improving---Efficacy-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن حیدری؛شاپور فولادوند؛سید علی آل یاسین؛اعظم نایب آقایی؛رضا میر مهدی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل