تأثيرآموزش مهارتهاي مديريت استرس و شيوههاي حل مسئله بر سلامت روان و اضطراب امتحان

چکیده مقاله

در تمامی مراحل زندگی عواملی هستند که سلامت روان آدمی را متزلزل کرده و انسان را دچار استرس می کند، که برای
رهایی از عدم هماهنگی سلامت روان و کناره گیری از استرس، بكارگیری مهارتهایی الزامی است. یافتهها نشان میدهد بین
شیوه های مقابله با استرس و سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در حوزه آموزش و پرورش از مواردی که می-
تواند سلامت روان دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد، اضطراب امتحان است که مهارت حل مسأله و مدیریت استرس در
سلامت روان و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان نقش دارد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش
9911 انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل - آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل میباشد که در سال 19
دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی میباشد که 91 نفر از دانشآموزان با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند
مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی ) GHQ ( و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون جهت
جمعآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که
آموزش مهارتهای مدیریت استرس و شیوه های حل مسئله، سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی را
افزایش میدهد؛ اما در کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان تاثیری نداشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

منيره ذوالفقاري نيا؛مهدي قهرمان؛ ۱۳۹۳، تأثيرآموزش مهارتهاي مديريت استرس و شيوههاي حل مسئله بر سلامت روان و اضطراب امتحان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5447-Effect-of-teaching-stress-management-skills-and-methods-of-problem-solving-and-mental-health-exam-stress

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(منيره ذوالفقاري نيا؛مهدي قهرمان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل