شناسایی و بررسی فاکتورهای موثر جهت ساخت آپارتمان در مناطقی با شهروندان کم درآمد

چکیده مقاله

       امروزه از عمده‌ترین معضلات مسکن کشور و راکد بودن سرمایه‌های هنگفت در آن ،وجود واحدهای آپارتمانی خالی نوساز و آمادة فروش بسیارزیاد و عدم تقاضا و استقبال از آن است که از مهمترین عوامل ایجاد آن مدیریت ناصحیح در صنعت آپارتمان بوده که از علل آن می‌توان به عدم توجه به عوامل ومعیارهای موثر در انتخاب و تقاضای خریداران آپارتمان‌ها اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و شاخص‌های موثر در تقاضا و رضایت مشتریان آپارتمان‌ها،با درنظر گرفتن میزان درآمد ماهیانه شهروندان برای اقشار کم درآمد می‌باشد.  نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق تحلیلی-پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعه اسنادی و میدانی ازطریق مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد.جامعه آماری پژوهش شهر مراغه و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید که برای دقت بیشتر به 390 نفر افزایش یافت.در ابتدا جامعه آماری را بر مبنای میزان درآمد ماهیانه در سه طبقه یا قشر کم درآمد،با درآمد متوسط و پردرآمد درنظر گرفتیم.برای بدست آوردن عوامل موثر در تقاضا و پر کردن استخر داده‌ها و استخراج پرسشنامه از آن ،با انجام مصاحبه اختصاصی،حضوری سازمان یافته از سه گروه اشخاص شامل سازندگان یا سرمایه‌گذاران مجتمع‌های آپارتمانی،مشتریان یا ساکنین آپارتمان‌ها و کارشناسان مسکن ،در سه طبقه اقتصادی شهر (از هر گروه و طبقه 5 نفر)جمعا 45 نفر مصاحبه بعمل آمد..تعداد 24 عامل که بیشترین تکرار را در استخر داده‌ها داشته‌اند بعنوان گویه‌های پرسشنامه با طیف لیکرت انتخاب شد.با دسته‌بندی شاخص‌های مشابه 8 سرشاخص مشخص گردید.پس‌از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ و اطمینان از آن، تعداد 131 پرسشنامه در منطقه‌ای با شهروندان کم درآمد ،و جهت انجام مقایسه و تحلیل تعداد 126 پرسشنامه در منطقه‌ای با شهروندان با درآمد متوسط و 133 پرسشنامه در منطقه‌ای با درآمد بالا ،بصورت تصادفی تکمیل گردید.داده‌های جمع‌‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار20 SPSS و روش‌های آماری آزمون t تک نمونه‌ای ،آزمون فریدمن ، ضریب همبستگی پیرسون ، و تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.در بخش نتایج 24 شاخص یا فاکتور و 8 سرشاخص از نظر شهروندان کم درآمد مورد بحث قرار گرفته ومیزان اهمیت هر فاکتور و حساسیت این قشر نسبت به فاکتورها وهمبستگی سطح درآمد با فاکتورها مشخص گردیده وبا نگرش شهروندان با درآمد متوسط و بالا مقایسه شده‌است.درصورت اجرای نتایج و پیشنهادات توسط سازندگان، سرمایه‌گذاران، کارفرمایان،مشاوران و پیمانکاران مسکن ،و در مجموع مدیریت علمی صنعت آپارتمان ،از مشکلات عرصه مسکن کاسته خواهد‌شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اصغر انوری؛سیامک زادکریم؛ ۱۳۹۵، شناسایی و بررسی فاکتورهای موثر جهت ساخت آپارتمان در مناطقی با شهروندان کم درآمد، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12911-Identifying-and-reviewing-effective-factors-for-building-flats-in-areas-with-low-income-citizens

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اصغر انوری؛سیامک زادکریم؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل