بررسی فاکتورهای موثر بر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری ها-مطالعه موردی: شهرداری ساری

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فاکتورهای موثر بر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری ساری می باشد تا بتوانبه واسطه آن از وضعیت فاکتورهای تاثیرگذار در اجرای موفق مدیریت دانش 1 ( KM ( در سازمان مورد مطالعه، آگاهی یافت.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری - پژوهش، شامل کلیه کارکنان با حداقل مدرک لیسانس شهرداری ساری در بهار سال 1931 به تعداد 943 نفر بوده و پژوهش بر اساس دادههای جمعآوری شده از 181 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از جامعه مورد نظر انجام شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیدا رجبی سنگتراشانی ؛اسدالله مهرآراء؛ ۱۳۹۱، بررسی فاکتورهای موثر بر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری ها-مطالعه موردی: شهرداری ساری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8093-Investigation-of-affecting-factors-on-Successful-Implementation-of-knowledge-Management-in-Municipalities(Case-Study:-City-of-Sari)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیدا رجبی سنگتراشانی ؛اسدالله مهرآراء؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل