مصونیت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در  سازمانی بین المللی

چکیده مقاله

روابط دیپلماتيک به شکل مدرن آن یعني آن چه امروز با آن روبرو هستيم درحدود قرن چهاردهم ميلادی در اروپا كليد خورد. به كشورهایي كه با آنها روابط سياسي و بازرگاني داشت ، نمایندگاني اعزام مينمود و این ماموران »ونيز «در این دوره جمهوری در محل ماموریت خود به اموری مي پرداختند كه این روزها كما بيش در سفارتخانه ها و كنسولگری ها در جریان است. به بعد مدتهای مدیدی روابط دیپلماتيک بر اساس قواعد عرفي و روابط في مابين كشورها تنظيم مي شد ولي چون ۴۱از قرن در كنگره وین به تصویب ۴1۴1 این قواعد در پاره ای از موارد به مشکل برخورده و یا مورد اختلاف واقع مي شد اصولي مدون در تکميل گردید »اكس لاشاپل « ميلادی در پروتکل ۴1۴1رسيد كه بعدها در سال . این سلسله قواعد سرانجام با رشد و توسعه راجع به » وین ۴69۴ آوریل ۴1 «حقوق بين الملل به سرحد تکامل خود رسيد و در قالب كنوانسيون وین موسوم به معاهده روابط دیپلماتيک به شکلي جامع مورد پذیرش قریب به اتفاق بازیگران بين المللي قرار گرفت.
تمامي دیپلماتها و كساني كه با گذرنامه های دیپلماتيک سفر ميکنند از مزایا و حقوقي فراتر از افراد عادی برخوردارند اما این مزایا و مصونيت ها نه به جهت متمایز كردن این افراد بلکه به جهت حسن انجام ماموریت از سوی دولت متبوعشان ایفاد مي وین ، هدف از مصونيت ها نه منتفع ساختن افراد كه تأمين حسن اجرای وظایف نمایندگي ۴69۴شود. بر طبق مقدمه كنوانسيون های دیپلماتيک است. اما این مصونيت ها و صيانت از جان و شخصيت دیپلماتها تنها ناظر به خود آنها نيست بلکه اموال و مالم یملک دیپلماتها و محل اقامتشان را نيز شامل مي شود.
طبق كنوانسيون وین دولت پذیرنده حق بازداشت و بدرفتاری با نمایندگان دیپلماتيک را ندارد و محل كار آنان نيز دارای مصونيت است . بدین معنا كه مأموران دولت پذیرنده نباید محل سفارتخانه خارجي رامورد تعرض قرار دهند و دیگر اینکه دولت پذیرنده باید محل سفارت را در مقابل تجاوز افراد عادی مورد حمایت قرار دهد . حمله به سفارتخانه ها و اشغال سفارتخانه هنگام حضور ماموران دولتي و عدم مداخله در این امر از موارد آشکار نقض كنوانسيون وین است.انچه در این تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت بررسي مصونيت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در سازمان های بين المللي است.روش تحقيق نظری،گرداوری اطلاعات كتابخانه ای و داده ها برمبنای توصيف،تحليل،استدلال و استنتاج تجزیه و تحليل ميگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مصونیت ها و مزایای نمایندگان دیپلمات در سازمانی بین المللی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13075-Immunities-and-Benefits-of-Diplomatic-Representatives-in-International-Organizations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل