بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد مالی

چکیده مقاله

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مالی درشعب بانک سپه شهر کرمان  بوده است. این تحقیق نفر از کارکنان 412 از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندشعب بانک سپه شهر کرمان بودند که بر اساس 131کل شعب بانک سپه شهر کرمان و نمونه اماری این تحقیق شامل کارمندجهت جمع 131 فرمول کوکران انتخاب شدند. با توجه به این نکات ،پرسشنامه ای بر اساس ادبیات علمی تهیه شدو بین آوری داده ها توزیع گردید.نتایج نشان داد که بین رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد مالی شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مثبتی وجود دارد.همچنین بین مولفه های رفتار شهروندی با سودآوری و جذب سپرده های بانکی رابطه مثبت وجود دارد.از بین مولفه های مختلف رفتارشهروندی سازمانی ،رفتارشهروندی فرد وسازمان پیش بینی کننده مثبت عملکرد مالی هستند.سرانجام بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای افزایش رفتارشهروندی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان ارائه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد مالی نزدیکترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی-سازمان را دارد.تاکنون رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مالی در ادبیات علمی البته بصورت مجزا بررسی شده اند با این وجود تاکنون هیچ تحقیقی به بررسی و ارزیابی اثرات ان در قالب یک پژوهش جامع و یکپارچه نپرداخته است ،خلائی که تحقیق حاضر به دنبال رفع کردن ان می باشد.در پایان این تحقیق  پیشنهادات کاربردی و پژوهشی به همراه محدودیت های تحقیق تشریح شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین مطهری نژاد؛ حامد پوریزدانپناه کرمانی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد مالی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13322-Investigating-the-Relationship-between-Organizational-Behavior-and-Financial-Performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( حسین مطهری نژاد؛ حامد پوریزدانپناه کرمانی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل