تاثیر دامنه قیمت بر مقدار معاملات و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله

در این تحقیق با استفاده از متدولوژی مطالعه رویدادی، اثربخشی دامنه قیمت سهاام را بها اسهتفاد   ه از دو مقطه  زمهانی تیییهر    دامنه  در بورس اوراق باادار تاران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تیییر میزان دامنه قیمت با تیییر در نوساناای قیمت و حجم معاملات، رابطه مستقیم دارد. بنابراین می توان گفت مکهانیزم کنترلهی   دامنهه  قیمهت در بهورس اوراق   باادار تاران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت ساام را کاهش دهد. یافته دیگهر تحقیهق حهاکی از آن اسهت کهه      تیییر دامنه قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری دارد.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

موسی الرضا زنگانه ؛عباس زند عباس آبادی ؛ ۱۳۹۳، تاثیر دامنه قیمت بر مقدار معاملات و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13370-The-effect-of-the-price-range-on-the-amount-of-transactions-and-stock-price-changes-in-the-stock-exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(موسی الرضا زنگانه ؛عباس زند عباس آبادی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل