انحرافات جریانات نقدی وجریانات نقدی بر سطح ، تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی نگهداشت وجه نقد

چکیده مقاله

سطح نگهداشت ، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی  انحراف، وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق مکانیزم های حاکمیت شرکتی جریانات نقدی وجریانات نقدی به عنوان متغیر مستقل و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقد به عنوان متغیر وابسته در نظر   مالکیت سهامداران نهادی و استقلال هیات مدیره ، گرفته شده است .در این مطالعه از بین مکانیزم های موجود حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفتند .قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای 831 سال  شرکت به عنوان نمونه 867 ،  می باشد که در مجموع با توجه به محدودیتهای اعمال شده 8331  لغایت پایان سال 7 انتخاب گردید .آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان داد که جریانات نقدی و انحرافات جریانات نقدی تاثیر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد اما مالکیت سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره هیچ تاثیر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد ندارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مسعود امینی فر؛دکترعلی اکبر نونهال نهر ؛ ۱۳۹۳، انحرافات جریانات نقدی وجریانات نقدی بر سطح ، تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی نگهداشت وجه نقد، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13417-Deviations-of-cash-flows-and-cash-flows-on-the-level,-the-impact-of-corporate-governance-mechanisms.-Cash-holdings

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مسعود امینی فر؛دکترعلی اکبر نونهال نهر ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل