بررسی تاثیرفرصتهای رشد بررابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

فرصتهای رشد نوعی دارائی است که باعث افزایش ارزش شرکت میشود اّما قابلیت وثیقه گذاری ندارد، از طرف دیگر ساختار سرمایه بهینه، تعادل مطلوبی را بین ریسک و بازده ایجاد میکند و در نتیجه، منجر به افزایش قیمت سهام میشود، اما بازده ایکه متناسب با ریسک تحمل شده نباشد نوعی نابهنجاری در بازار ایجاد میکند که به آن بازده غیرعادی میگویند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیرفرصتهای رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در اوراق   به روش نمونهگیرى حذف 1394 الی 1389 شرکت طی سالهای 212 بهادار تهران میباشد. بدین منظور، نمونهای مشتمل بر سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانهای و همبستگی میباشد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل دادهها ازآمار توصیفی وآمار استنباطی و برای آزمون فرضیههای تحقیق، از رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای تلفیقی در قالب Eviews نرمافزارهای Stata و 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد با افزایش فرصتهای رشد و اهرم مالی 13 امکان کسب بازده غیرعادی افزایش می یابد، اما اگر تعامل فرصتهای رشد با ساختار سرمایه افزایش یابد امکان کسب بازده غیرعادی کاهش می یابد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نسرین مرادبازفتی؛اله کرم صالحی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیرفرصتهای رشد بررابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13519-Investigating-the-Effect-of-Growth-Parameters-on-the-Relationship-Between-Capital-Structure-and-Abnormal-Stock-Returns-in-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نسرین مرادبازفتی؛اله کرم صالحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل