بررسی کیفیت خدمات بر بازاریابی توصیه ای و مراجعه مجدد با تعیین نقش قیمت پولی و رفتار نسبت به قیمت (مطالعه موردی: فروشگاه نوربرت)

چکیده مقاله

چکیده

پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. همچنین از نظر ماهیت و رویکرد پژوهش، از نوع علی و معلولی است. ازنظر روش جمع آوری داده ها نیز جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی، و از نوع کمی بوده است. تعداد افراد جامعه نامحدود درنظر گرفته شد. حداکثر تعداد نمونه یعنی 384 نفر با توجه به جدول مورگان برای تحقیق تعیین شدند. بدین منظور تعداد 400 پرسشنامه توزیع شد که 300 پرسشنامه قابلیت استفاده داشت و از آنجا که این تعداد 10 برابر تعداد سوالات پرسشنامه بود، برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود که آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار می باشد، و برای بررسی فرضیه ها از آزمون t و برای تحلیل ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. در این پژوهش ده فرضیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نه مورد تأیید و فقط یک مورد رد شدند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیدحمید خداداد حسینی ؛عادل آذر؛سمیرا سنائی ؛ ۱۳۹۶، بررسی کیفیت خدمات بر بازاریابی توصیه ای و مراجعه مجدد با تعیین نقش قیمت پولی و رفتار نسبت به قیمت (مطالعه موردی: فروشگاه نوربرت)، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/14036-Investigate-the-quality-of-services-on-recommendation-marketing-and-revisit-by-determining-the-role-of-monetary-price-and-price-behavior

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیدحمید خداداد حسینی ؛عادل آذر؛سمیرا سنائی ؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل