نگاهی متفاوت به مدل پولی نرخ ارز با رویکرد بکارگیری قیمت واقعی نفت و بهره وری نیروی کار در منتخبی از کشورهای منطقهی منا

چکیده مقاله

در چند دهه اخیر، عوامل مؤثر بر نرخ ارز و چگونگی تأثیرگذاری سیاستهای اقتصادی برر آن، از مووروعام مهر و مرورد
بحث در جوامع علمی و در سیاستگذاریهای اقتصادی بوده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه نگاهی متفراوم بره مرد
پولی نرخ ارز با رویکرد بکارگیری قیمت واقعی نفرت و بهرره وری نیرروی کرار در منتخبری از کشرورهای منرا سری سرا هرای
2000 است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مبتنی بر تکنیر اقتصادسرن ی داده هرای ترابلویی - 2013
است. بنابراین، با استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرام ثابت مد مذکور تخمین زده شد. در مد های پولی، تأثیر اخرتلاف
ح پو داخلی نسبت به خارج، اختلاف نرخ تورم داخلی نسبت به خارج، اختلاف تولید واقعی داخلی نسبت به خارج بر نررخ
ارز مورد بررسی قرار میگیرد. در قالب مد پولی ترکیبی، تأثیر متغیرهای قیمت واقعی نفت و اختلاف بهرهوری داخلی نسربت
به خارج به الگو اوافه شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیرهای اختلاف تولید واقعی و اختلاف بهرهوری داخلی نسبت بره
خارج بر نرخ ارز و همچنین اثر مثبت متغیرهای اختلاف ح نقدینگی، اختلاف تورم داخلی نسبت به خرارج و قیمرت واقعری
نفت بر نرخ ارز میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه اسماعیلی برزآبادی؛سعید دائی کریم زاده؛ ۱۳۹۳، نگاهی متفاوت به مدل پولی نرخ ارز با رویکرد بکارگیری قیمت واقعی نفت و بهره وری نیروی کار در منتخبی از کشورهای منطقهی منا، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7700-Take-a-different-approach-to-monetary-model-using-real-oil-prices-and-the-exchange-rate-Labor-productivity-in-selected-MENA-countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه اسماعیلی برزآبادی؛سعید دائی کریم زاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل