تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان بود. روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر 4939 ( تشکیل داده بودند که از بین آنها تعداد 14 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه - پایه سوم متوسطه شهر اصفهان) نیمسال اول، 4931 ای مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل ) هر گروه 04 نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش 4 ساعته، مورد آموزش قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگارى دانش آموزان )سینها و / در زمینه تفکر انتقادی، در 8 جلسه 5 سینگ، 4339 ( بود. داده های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مرحله اما در مرحله پیگیری، بین .)p<4/ پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمینه سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد) 45 .)p>4/ دو گروه آزمایش و کنترل در زمینه سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد)

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم علیخانی؛2.اصغر آقایی؛ ۱۳۹۴، تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/147-The-impact-of-teaching-critical-thinking-on-social-adjustment-of-students-in-third-grade-female-students-in-secondary-schools

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم علیخانی؛2.اصغر آقایی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل