رابطه  بين استراتژی های سازمان با استراتژی های مديريت

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين استراتژی های سازمان، مديريت منابع انساني و مديريت دانش در کميته امداد امام استان مازندران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، کليه کارمندان رسمي ، قراردادی ، پيماني و مديران ستادی اداره کل کميته امداد  نفر، و 872 نفر بوده است. حجم نمونه از طريق جدول مورگان 0111 استان مازندران که تعداد آنها اندکي بيش از سؤالي 10 نمونه به روش تصادفي - طبقه ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شدة  . محاسبه گرديده است. برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماری ضريب همبستگي 280است که پايايي آن اسپيرمن استفاده شده است. يافتهها نشان مي دهدکه بين استراتژی سازماني ، مديريت منابع انساني با استراتژی مديريت دانش و استراتژی سازماني با استراتژی مديريت منابع انساني در کميته امداد حضرت امام استان مازندران رابطه  معني دار وجود دارد. همچنين رابطه متغيرهای استراتژی ارگانيک با استراتژی فردی شده، استراتژی تمايز با استراتژی ارگانيک درکميته امداد معني دار نبوده و رابطه مابقي فرضيه ها معني دار است . 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی فرهادی محلی ؛امیر هوشنگ وحیدیان ؛ ۱۳۹۴، رابطه بين استراتژی های سازمان با استراتژی های مديريت، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1786-The-relationship-between-organizational-strategies-and-management-strategies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی فرهادی محلی ؛امیر هوشنگ وحیدیان ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل