مقایسه ی انگیزش پیشرفت و ابعاد آن در نوجوانان خانواده های تک فرزند وچند فرزند

چکیده مقاله

انگیزه پیشرفت مبناي رسیدن به موفقیت و رسیدن به همه آرزوهادر زندگی است. این پژوهش با هدف مقایسه انگیزش پیشرفت و ابعاد آن در نوجوانان خانواده هاي تک فرزند وبیشتر از یک فرزند انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسهاي بود. جامعه آماري این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر ودختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 1شهر قزوین ومنطقه اسفرورین استان 1141 مشغول به تحصیل بودند.که تعداد 022 نفر از این افراد به روش نمونه گیري خوشهاي - قزوین است که در سال تحصیلی 49 تصادفی انتخاب شدند. ابزارجمعآوري دادهها پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس) 14۱2 (بود. در ادامه براي آزمون فرضیه هاي اصلی تحقیق از آزمون تی استودنت گروهاي مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد بین انگیزش پیشرفت نوجوانان خانواده هاي تک لذا می توان گفت انگیزش پیشرفت نوجوانان خانواده هاي .) p<2/ فرزند و بیشتر ازیک فرزند تفاوت معنی داري وجود دارد.) 220 تک فرزند کمتر از انگیزش پیشرفت خانواده هاي بیشتر از یک فرزند است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.محمد سعید احمدی؛1.ولی اله شقاقی شیری؛ ۱۳۹۴، مقایسه ی انگیزش پیشرفت و ابعاد آن در نوجوانان خانواده های تک فرزند وچند فرزند، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/226-Compare-achievement-motivation-and-its-dimensions-in-single-child-families-and-a-few-young-children

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.محمد سعید احمدی؛1.ولی اله شقاقی شیری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل