رابطه اعتیاد به اینترنت و سبک‌های هویتی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عتیاد به اینترنت و سبک های هویتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 3141 بود. به همین منظور 163 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای - شهرستان اهواز در سال تحصیلی 49 پرسشنامه سبک های هویت ،)IAT( انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور که به منظور تجزیه تحلیل از روش های آماری ضریب همبستگی ،(ISI-6G) یبرزونسکی پیرسون، و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معناداری نشان داد که میان اعتیاد به اینترنت و مؤلفه های سبک های هویتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع (p<0/05) متوسطه شهرستان اهواز رابطه معنی داری مشاهده می شود همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که اعتیاد به اینترنت و سبک هویتی تعهد بیشترین پیش بینی کننده برای عملکرد تحصیلی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سوسن ایران پور؛2.پروین احتشام پور؛ ۱۳۹۴، رابطه اعتیاد به اینترنت و سبک‌های هویتی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/236-The-relationship-between-internet-addiction-and-identity-styles-and-academic-performance-in-secondary-school-students-in-Ahvaz-city.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سوسن ایران پور؛2.پروین احتشام پور؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل