رابطه خودپنداره با عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر اصفهان

چکیده مقاله

پژوهش حا ضر با هدف برر سی رابطه خودپنداره با عملکردتح صیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر اصفهان سال 1394 انجام شده است. جامعه آماری موردنظر 808 نفر از دانش آموزان می با شد که برا ساس روش نمونه گیری خو شه ای ت صادفی 260 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پر س شنامه های خودپنداره آرون بک و میانگین معدل دانش آموزان برای گردآوری داده ها استتتفاده شتتد. روش و پرو پژوهش حاضتتر روش غیرآزمای شی ا ست و روش تحلیل پژوهش به صورت روش تحلیل واریانس . روش همب ستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون می باشد نتایج بدست آمده به این صورت می باشد که براساس روش تحلیل رگر سیون بین خودپنداره با عملکرد تح صیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین بین پاستتد دانش آموزان در متریر خودپنداره با عملکردتحصتتیلی برحستت متریردموگرافیک رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ماهان مومنی مزده؛2.اسامه سلیمی؛3.الهام خطیبی؛4.شیرین سلطانی؛5.سارا نعیمی؛ ۱۳۹۵، رابطه خودپنداره با عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9515-The-relationship-between-self-concept-and-academic-performance-of-secondary-school-students-in-Isfahan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ماهان مومنی مزده؛2.اسامه سلیمی؛3.الهام خطیبی؛4.شیرین سلطانی؛5.سارا نعیمی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل