رابطه سبکهای دلبستگی و شادکامی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین سبکهای دلبستگی و شادکامی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان گالیکش بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گالیکش در 134  بود. نمونه آماری متشکل از 151 نفر از دختران دبیرستانی دررشته های مختلف با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب - سال 49 شدند. ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق سه پرسشنامه بود که عبارتند از: پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه مهارتهای اجتماعی واتسون بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل روش آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبک های دلبستگی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین شادکامی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت تجزیه و تحلیل رگرسیون متغیر های این پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی و شادکامی دانش آموزان بعنوان متغیر های مناسبی جهت تبیین و پیش بینی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان به حساب می آیند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.شهربانو یحیایی؛2.مریم طالع زاری؛3.عصمت آدینه؛ ۱۳۹۴، رابطه سبکهای دلبستگی و شادکامی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/149-Relationship-between-attachment-styles-and-happiness-and-social-skills-of-high-school-students-II

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.شهربانو یحیایی؛2.مریم طالع زاری؛3.عصمت آدینه؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل