رابطه خودكارآمدي و هوش هيجاني با سبک تدریس معلمان دوره ابتدایي

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و هوشهیجانی با سبک تدریس معلمان دوره ابتدایی انجام شده است.
روش این پژوهش از نوع همبستگی وجامعه آماری کلیه معلمان ابتدایی شهرستان زیرکوه با استفاده از روش تعیین حجم نمونه
مورگان 65 معلم مردو 111 معلم زن به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای
- ،) پژوهش؛ خودکارآمدی، هوش هیجانی وسبک تدریس معلمان به ترتیب ازپرسشنامه خودکارآمدی شان مورن) 2002
پرسشنامه هوشهیجانی بار آن) 2002 ( و پرسش نامه سبک تدریس گراشا) 1995 ( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها -
ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که بین خودکارآمدی و استفاده از سبکهای
مختلف تدریس معلمان رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفههای بینفردی، استرس)رابطه به شكل معكوس( و خلق عمومی
هوشهیجانی با استفاده از سبکهای مختلف تدریس معلمان رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفههای بینفردی و خلق عمومی
هوشهیجانی معلمان با خودکارآمدی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علي رزم آرا؛حسين مؤمني مهموئي؛ ۱۳۹۴، رابطه خودكارآمدي و هوش هيجاني با سبک تدریس معلمان دوره ابتدایي، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2446-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-self--taught-style-elementary-school-teachers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علي رزم آرا؛حسين مؤمني مهموئي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل