بررسی رابطه تفکر انتقادی در سبک تدریس و عملکرد آموزشی در بین معلمان ابتدایی شهرستان شبستر

چکیده مقاله

اخیراً، پژوهش در زمینه گرایش به تفکر انتقادی و عوامل مرتبط با آن، به عنوان یکی از صلاحیتهای حرفهای معلمان، توجه
بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر
انتقادی در معلمان مقطع ابتدایی و نقش آن در ترجیح سبک تدریس آنان صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع
همبستگی بود. جامعه پژوهش، تمامی معلمان زن مقطع ابتدایی در شهرستان شبستر در سال تحصیلی 1392 4931 بود که -
بر اساس استعلام از سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ) شهرستان شبستر( برابر با 1444 نفر می شد. 441 معلم طبق
فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه ای چند مرحلهای انتخاب و با استفاده از پرسشنامههای سبک تدریس و
مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس مورد ارزیابی قرار گرفتند و دادههای حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و
آزمون t وابسته، تحلیل و تفسیر شد. یافته های پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس
غیرفعال گرایش داشتند و در مجموع سطح تفکر انتقادی معلمان مطلوب بود و بین دو سبک تدریس فعال و غیرفعال، گرایش
1/ به تفکر انتقادی معلمان تنها با سبک تدریس فعال رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ) 14 r= ، p<001/0

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فریبا نصرتی؛دکتر اصغر خوش نظر؛علی صادق پورآذری؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه تفکر انتقادی در سبک تدریس و عملکرد آموزشی در بین معلمان ابتدایی شهرستان شبستر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1440-Investigate-the-relationship-between-critical-thinking-in-teaching-style-and-practice-of-primary-teachers-in-the-city-Shabestar

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فریبا نصرتی؛دکتر اصغر خوش نظر؛علی صادق پورآذری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل