شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک «مطالعه موردی : شرکتهای پیمانکاری خدماتی ،شرکت پالایش گاز پارسیان»

چکیده مقاله

استراتژی منابع انسانی هم در عرصه نظری وبه ویژه در عرصه کاربردی ،دانش جوانی است که پیدایش اولین تئوری ها و
الگوهای مربوط به تدوین آن ،به کمتر از دو دهه پیش باز می گردد .با این حال این الگوها در کشورمان هنوز به روشنی تعریف
وتدوین نگردیده و در عرصه کاربردی نیز تاکنون در سازمانها به طور موثر به کار گرفته نشده اند ؛ولی با عنایت به ضرورت
یکپارچگی زیر سیستم های منابع انسانی و هماهنگی آنها با سایر سیستم های موجود در سازمان و استراتژی سازمان ،ضرورت
رویکرد استراتژیک منابع انسانی ،آشکار است.
در تعریف استراتژی منابع انسانی ،این استراتژی را الگویی از تصمیم های که به سیاست ها و رویه های متعلق به سیستم منابع
انسانی می پردازد ،تعریف نموده اند .با توجه به اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید و ارائه خدمات ،منبع غیر
قابل تقلید وکپی برداری،و نقش راهبردی آن در تحقق اهداف سازمانی وکسب مزیت رقابتی برای سازمان ،در محیط های پر
چالش ورقابت پذیر امروزی ،پرداختن به نحوه استفاده بهینه از این عامل یکی از مهمترین دغدغه های مدیران سازمانهای
امروزی است . در واقع فرایند تدوین، شناسایی واجرای استراتژی منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید وارائه خدمات ،به
منظور ایجاد ارتباط بین سیاست ها وروشهای منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان است .در این پژوهش فرایند شناسایی
استراتژی منابع انسانی در شرکتهای پیمانکاری خدماتی شرکت پالایش گاز پارسیان تشریح شده است . کل کارکنان شرکت
پالایش گاز پارسیان 8811 نفر بوده که از این تعداد 473 نفر رسمی 841 نفر قراردادی و 676 نفر نیروی پیمانکاری خدماتی
می باشند. جامعه آماری این پژوهش را افراد کاملاً مطلع در ارتباط با زیرسیستم تامین نیروی انسانی ،زیر سیستم عملکرد
وپادش و زیر سیستم روابط با کارکنان در شرکت های پیمانکاری خدماتی شرکت پالایش گاز پارسیان)بر اساس مدل نگرش
یکپارچه بامبرگر ومشولم ( تشکیل می دهند . نمونه گیری براساس روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع نمونه گیری قضاوتی
یا تعمدی صورت گرفت که بر اساس آن 821 نفر از افراد واجد شرایط )براساس توضیح فوق الذکر (به عنوان نمونه انتخاب
شدند . .داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 821 نفر منتخب جهت شناسایی استراتژی و بدین ترتیب بر اساس پرسشنامه
های ارائه شده به آنها با توجه به سه زیر سیستم قید شده براساس مدل نگرش یکپارچه بامبرگر ومشولم استخراج گردید .روش
تک نمونه ای و آزمون فریدمن می باشد.پس از پردازش داده های به دست آمده ،نتایج بدست «t» تجزیه وتحلیل داده ها
آمده حاکی از آن است که استراتژی مناسب برای شرکتهای پیمانکاری خدماتی ،شرکت پالایش گاز پارسیان بر اساس مدل
نگرش یکپارچه بامبرگر ومشولم در هر سه زیر سیستم استراتژی ثانویه بوده و بر اساس مدل توسعه یافته تدوین استراتژی
استراتژی ثانویه واگذاری و « منابع انسانی اعرابی ومورعی ،استراتژی های مناسب با توجه به ماهیت کار پیمانکاران خدماتی
استراتژی پیمانکارانه ساده واگذاری می باشد.همچنین براساس جدول میانگین رتبه ها با توجه به آزمون فریدمن زیر سیستم
ارزیابی عملکرد و پاداش بالاترین امتیاز و زیر سیستم روابط با کارکنان دارای کمترین امتیاز است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی صفری –؛:قاسم بهرامی کیا-؛ ۱۳۹۳، شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک «مطالعه موردی : شرکتهای پیمانکاری خدماتی ،شرکت پالایش گاز پارسیان»، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2536-شناسایی-استراتژی-منابع-انسانی-با-استفاده-از-تئوری-نقاط-مرجع-استراتژیک-«مطالعه-موردی-:-شرکتهای-پیمانکاری-خدماتی-،شرکت-پالایش-گاز-پارسیان»

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی صفری –؛:قاسم بهرامی کیا-؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل