نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) SHRM (در ایجاد مزیت رقابتی سازمان ها

چکیده مقاله

مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی یکی از حوزه های نسبتاً جدیدی است که در متن علم ممدیریت شمکر گر تمه
است.کانون توجه حوزه ی مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی ،ارتقای سطح کمارایی و تاییرگمراری نیمروی انسمانی
شاغر در سازمان ها و یکپارچگی نیروی انسانی با نیازها و توانمندی های سازمان در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد.در
این مقاله ،نگارنده با بررسی تعدادی از متون خارجی و داخلی،سعی نموده است ضمن بیان مفاهی مدیریت اسمتراتژیک
در مورد منابع انسانی به ارایه مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و اهداف آن در سازمان و مباحث پیراممون آن
پرداخته و مزیت رقابتی سازمان ها را با توجه به نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) SHRM ( تشمریح نمایمد. در
ادامه به مباحثی پیرامون استراتژی ،سابقه ی کاربرد و دیدگاه های حاک بر آن و همچنین نگاهی به چهارچوب مدیریت
استراتژیک منابع انسانی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی ، گردیده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان عباسپور؛مهدی سبهانی؛ ۱۳۹۳، نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی) SHRM (در ایجاد مزیت رقابتی سازمان ها، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7332-The-Role-of-SHRM-in-Creation-of-Competitive-Advantage

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان عباسپور؛مهدی سبهانی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل