مديريت استراتژيک منابع انساني در صنعت ساخت جهت بهبود عملکرد سازمان

چکیده مقاله

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان در رسيدن به هدفها و رسالتهای مورد نظر،
عنصر انسان است. در این ميان آنچه مقوله تحول را حيات میبخشد و بقای سازمان را نيز تضمين میکند، منابع انسانی است.
از طرفی در هر سازمان و مجموعهای، سرمایه اصلی و اساسی نيروی انسانی موجود میباشد که تمامی منابع مالی و فيزیکی
دیگر را بکار گرفته و تحت تاثير قرار میدهد و به نوعی عملکرد شرکت در گرو تخصص، بهرهوری و کارایی منابع انسانی
سازمانی میباشد لذا نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقيت یا شکست سازمان خواهد داشت. امروزه
نيروی انسانی به عنوان مهمترین عامل کسب موفقيت و مزیت رقابتی پایدار در پروژههای عمرانی شناخته میشود که این امر
نيازمند یک نگرش استراتژیک و تفکری هدفمند میباشد تا با ایجاد مزیت رقابتی مناسب در حوزه صنعت ساخت و ساز باعث
بهبود شاخصهای کمی و کيفی مجموعه گردد. در تحقيق حاضر سعی بر آن است تا با بررسی تحقيقات پيشين و استفاده از
ابزارهای مدیریت استراتژیک، محيط کسب و کار صنعت ساخت و ساز تحليل گشته و استراتژیهای مناسبی برای حوزههای
مختلف منابع انسانی تدوین گردد. نتيجه تدوین و اعمال استراتژیهای مناسب در حوزههای مختلف منابع انسانی سبب افزایش
بهرهوری، کاهش سرجمع هزینهها و بهبود شاخصها و عملکرد سازمان میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احسان شهوند؛محمد حسن سبط؛مجتبي نيلي؛محمد هاشم کميلي؛ ۱۳۹۲، مديريت استراتژيک منابع انساني در صنعت ساخت جهت بهبود عملکرد سازمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی13941394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6969-Strategic-human-resource-management-in-the-manufacturing-industry-to-improve-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احسان شهوند؛محمد حسن سبط؛مجتبي نيلي؛محمد هاشم کميلي؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل