تخصیص پهنای باند برای شبکه های بیسیم 4G LTE توسط سیستم های هوشمند منطق فازی

چکیده مقاله

در سالهای اخیر با افزایش نیاز به تحرک در انجام کارها و در نتیجه افزایش تعداد کاربران شبکههاای با سای، تحیییااز زیاادی در
زمینه ارائه سرویسهای مطمئن و با سرعت بالا در این شبکهها صورز گرفته است. نتایج این تحیییاز در قالا اساتانداردهای مانناد
4G و LTE مورد استفاده قرار گرفتهاند. یک از استانداردهای معروف LTE یاا تحاول لااولان مادز اسات کاه ایا ه LTE یشارفته
استاندارد تایید شده برای نسل چهارم شبکههای کامپیوتری است . دراین تحییق یک روش ترکیب یا استفاده از شبکه های با سا ی،
4G LTE برای شتیبان ازرده های گوناگون ترافیک با خصوصیاز گسترده ی متنوع وکیفیات تیااااهای سارویس رساان )احتماال
بلوک اختلاف تاخیردسترس تاخیر دسترس به سرویس وسرعت ورودی ( لاراح شده اند . چالش هاای عماده در ایان شابکه هاا
امانت کیفیت سرویس ده م باشد و حداکثر سازی تخصیص منبع از لاریق به اشتراک گذاری منبع ویا م باشد . شبکه های ب
سی، 4G LTE تلاش دارد )احتمال بلوک اختلاف تاخیردسترس تاخیر دسترسا باه سارویس وسارعت ورودی ( لازم را از لاریاق
تخصیص منابع مناس )مثل نهانای باند حافظه های میان جا ( را ارائاه دهاد. انهاا تیااااهای یعنا )شارایلا لازم( را در نظار
نمیگیرند. و یک الگوریت، تخصیص هنای باند ویا بر ایه ی منطق نامعلوم ) FLC ( برای تیاا اااهای سارویس هاای چناد رساانه ای
دارای )احتمال بلوک اختلاف تاخیردسترس تاخیر دسترس به سرویس وسرعت ورودی ( ارائه وانالیز میگردد.در این جا هار سارویس
میتوانااد دامنااه ای از سااطو قاباال قبااول )مثاال عال متوسلا ااا عیف(ارائه دهااد.با تریاار تیااااای ) )احتمااال بلااوک اخااتلاف
تاخیردسترس تاخیر دسترس به سرویس وسرعت ورودی ( الگوریت، بهترین هنای باندممکن را به هرسرویس اختصاص ما دهاد.
که م توان از لاریق ترییر وتنظی، مناس کنترل کننده ی منطق نا معلوم) FLC ( به ) PB ADV SAD و ACG ( درخواست دست یافت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میلادکوهزادی؛احمدجعفریان؛ ۱۳۹۴، تخصیص پهنای باند برای شبکه های بیسیم 4G LTE توسط سیستم های هوشمند منطق فازی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2692-Allocation-of-bandwidth-for-4G-LTE-wireless-network-by-intelligent-systems-Fuzzy-Logic

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میلادکوهزادی؛احمدجعفریان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل