برسی رابطه تسهیم دانش بافرهنگ سازمانی در بین کارکنان راه و شهرسازی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی رابطه تسهیم دانش با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان راه و شهر سازی ارومیه بود. پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان راه و شهر سازی ارومیه بود که از بین آنها 011 نفر به صورت در دسترس انتخاب و
پرسشنامههای فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش را تکمیل نمودند. در پایان دادههای بدست آمده با ضریب همبستگی تحلیل شد.
نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی مشارکتی، انعطافپذیر و رسالتی رابطه مثبتی با خرده مقیاسهای تسهیم دانش )تسهیم
نوشتاری، ارتباطات سازمانی، تعاملات فردی و ارتباطات تیمهای کاری( و تسهیم دانش کلی دارد ولی فرهنگ مبتنی بر ثبات
رابطهای با تسهیم دانش کلی و خرده مقیاسهای آن ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، برسی رابطه تسهیم دانش بافرهنگ سازمانی در بین کارکنان راه و شهرسازی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2910-People-spending-money-in-the-banking-system

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل