بررسی تأثیر انگیزههای فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز

چکیده مقاله

 تسهیم دانش همواره از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمانی به عنوان یک فرآیند پیچیده اما ارزش آفرین، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. از طرفی به استناد پژوهشهای انجام شده، سرمایه اجتماعی و انگیزههای فری، بر قصد تسهیم دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز در قالب یک تحقیق کاربردی توصیفی بوده است. بدین منظور با توزیع - پرسشنامه استاندارد برگرفته از مقاله)یان سوک و  در بین 250 نفر از کارکنان که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند، داده های تحقیق جمع آوری گردید و در نهایت از تکنیکهای آماری تحلیل واریانس، آزمون t و روش حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان بر قصد تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد؛ علاوه بر این نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ابعاد سرمایه اجتماعی)مشارکت، اعتماد و اهداف( و انگیزههای فردی)منفعت فردی، پاداش های سازمانی و کار لذت بخش( بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان میباشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حبیب الله جوانمرد ؛فاطمه سادات صالحی؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر انگیزههای فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8374-Individual-motivation-and-effect-of-social-capital-on-the-intention-of-shairing-the-tacit-knowledge-and-reveal-social-security-agency-staff-in-the-city-of-Ahvaz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حبیب الله جوانمرد ؛فاطمه سادات صالحی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل