رابطه انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش

چکیده مقاله

هدف اصلی  این تحقیق شناخت رابطه بین  انگيزه­هاي فردي و سرمايه اجتماعي با تسهيم دانش در بين كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان مازندران در سال 94 بود. روش تحقيق در این مطالعه  توصيفي  انتخاب شد .جامعه آماري به تعداد 400 نفر بوده که بر اساس  روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 196  نفر از کارکنان(زن و مرد )به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده­ها سه پرسشنامه  استاندارد سرمايه اجتماعي با اعتبار 86/0 وپرسشنامه انگيزه­هاي فردی با اعتبار 80/0 و پرسشنامه تسهيم دانش با اعتبار 86/0بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه دو گروه مستقل تحت آزمون z فیشر) که از طریق نرم افزار LISRELوSPSSانجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین انگیزه های فردی با سرمایه اجتماعی وتفاوت رابطه انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش به تفکیک زن و مرد معنادار شد.همچنین رابطه انگیزه های فردی و یکی از مؤلفه های آن شامل: «لذت» با تسهیم دانش معنا دار شد؛اما رابطه مؤلفه های دیگر انگیزه های فردی شامل«عمل متقابل و پاداش سازمانی» با تسهیم دانش معنادار نشد، همچنین رابطه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش معنادار نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد دانش زاده؛مسعود احمدی؛ ۱۳۹۴، رابطه انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11303-The-relationship-between-individual-motives-and-social-capital-by-sharing-knowledge

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد دانش زاده؛مسعود احمدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل