نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری اعتماد اجتماعی جوانان شهرضا به دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله

اين مقاله با هدف بررسي "نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي در شکل گیری اعتماد اجتماعي جوانان شهرضا به دانشگاه پیاا ناور " باا روش پژوهش پیمايشي انجا گرديده است. جامعه آماری، جوانان 02 تا 02 ساله ی شهرشهرضا ، بالغ بر 06742 نفر بودند. از اين تعاداد 476 نفر بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری با روش نمونه گیری تصادفي انتخاب شدند. فرضیات تحقیا بار اسااس نارياات فوکوياماا، پیاوتر اشتومکا ،آنتوني گیدنز، پیوتر زتومکا ، تالکوت پارسونز ، جیمز کلمن شاکل گرفتاه اسات . در ايان پاژوهش بارای گاردآوری داده هاا از ابازار پرسشنامه استفاده شد. در تجزيه و تحلیل اطلاعات از آزمون های ضريب همبستگي اسپیرمن، تحلیل واريانس چند متغیره و آزماون استفاده قرارگرديده است. spss مستقل با استفاده از نر افزا

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری اعتماد اجتماعی جوانان شهرضا به دانشگاه پیام نور، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/309-The-role-of-social-and-cultural-factors-in-the-formation-of-social-trust-PNU-youth-shahreza

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل