بررسی عوامل اجتماعی، فردی و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق برررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهرستان نورآباد ممسنی بوده است. در این مطالعه از نظریه جامعهپذیری سیاسی، نظریه لیپست و نظریه میلبراث به عنوان چهارچوب نظری خود جهت تبیین مشارکت سیاسی جوانان 81 تا 92 سال بهره بردهایم. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان شهرستان ممسنی بوده که با استفاده از فرمول کوکران 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج با استفاده از تی تست دو نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پپرسون، رگرسیون دو متغیره، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین رسانه های جمعی، تعهد مذهبی، اعتماد اجتماعی، سیاسی بودن دوستان و سیاسی بودن خانواده با مشارکت سیاسی جوانان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تی تست دو نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب جنسیت و تحصیلات تفاوت معنی داری بدست نیامده است. نتایج تی تست دو نمونه ای نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهل و محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ریحانه نگین تاجی؛2.حمید کشاورز؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل اجتماعی، فردی و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/319-Social-factors,-individual-cultural-and-political-participation-of-youth

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ریحانه نگین تاجی؛2.حمید کشاورز؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل