بررسی عوامل اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی در بین جوانان شهرستان خلخال

چکیده مقاله

از خود بیگانگی از مسائل ساختاری در جامعه است. که تک تک افراد را با خود درگیر می سازد. افراد
ازخود بیگانه دچار بیماری های روحی و روانی هستندکه يا به وسیله جامعه طرد شده اند يا جامعه
هنجارهايش را از دست داده و انسان را به پوچ گرايی و انزوا نشینی سوق داده و به طور کلی انسانی
منفعل به بار آورده است.
با توجه به اهمیت موضوع در اين پژوهش با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمايش و ابزار تحقیق
پرسشنامه به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلی هستیم که عوامل اجتماعی مؤثر بر ازخود بیگانگی جوانان
کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان شهرنشین خلخال می باشد که تعداد 033 نفر آنان به عنوان
حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است .
در جهت پاسخگويی به سؤال اصلی اين پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهايی چون اعتماد
اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، دينداری و پايگاه اقتصادی اجتماعی به عنوان متغیرهای -
مستقل و رابطه آن با میزان ازخودبیگانگی جوانان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتايج تحقیق
حاکی از ان است که بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
شدت رابطه در تمامی اين متغیرها متوسط می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی در بین جوانان شهرستان خلخال، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7327-Investigation-of-factors-social-effective-on-social-alienation-in-between-the-youth-Khalkhal-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل