بررسی اثر شیب و ارتفاع و عرض تاج سد بر ضریب شیروانی سدهای خاکی به کمك شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر زلزله(مطالعه موردی سد سارادان)

چکیده مقاله

دراین تحقیق برای بررسی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین ضریب پایداری سدهای خاکی اقدام به تعیین ضریب پایداری درمدلهای مختلف سد خاکی بااستفاده از توسط نرم افزار PLAXIS شده است و از دادههای بدست آمده از نرم افزار مذکور جهت آموزش و آزمایش مدلهای شبکه عصبی مصنوعی بهره برده ایم. ضریب همبستگی در مرحله آزمایش برای بهترین مدل شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین ضریب پایداری بالادست، پاییندست و بالادست با اثر زلزله وهمچنین میانگین قدر مطلق خطاهای نسبی در مرحله آزمایش برای بهترین مدل شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین ضریب پایداری بالادست، پاییندست و بالادست با اثر زلزله رامحاسبه نمودیم . با توجه به تقریبی بودن روشهای کلاسیك تعیین ضریب پایداری شیروانی و با عنایت به نتایج ارائه شده میتوان گفت رهیافت ارائه شده در این تحقیق بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین ضریب پایداری سدهای خاکی قابل توصیه است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکترمهدی اژدری مقدم؛2.مهدی رضایی بنجا؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر شیب و ارتفاع و عرض تاج سد بر ضریب شیروانی سدهای خاکی به کمك شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر زلزله(مطالعه موردی سد سارادان)، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4117-Effect-of-slope-and-height-and-width-of-the-crest-of-the-slope-coefficient-dams-using-artificial-neural-network(Case-Study-dam-Saradan)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکترمهدی اژدری مقدم؛2.مهدی رضایی بنجا؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل