بررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بر بررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در اینن تحقیق را کلیه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می دهد که بر اساس آخنرین آمنار و اطلاعات تعداد این اعضاء 0111 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای 782 نفنر بنه عننوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای منورد اسنتفاده در پنژوهش از دو پرسنش نامنه پرسشننامه معنویت هال ادواردز ) 0991 (، و پرسشنامه سنلامت عمنومی ) GHQ-2 ( اسنتفاده گردیند. رواینی محتنوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونبنا،، 1( برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل / 1( و برای پرسشنامه بهداشت روان ) 81 / برای پرسشنامه معنویت ) 90 از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی)همبستگی پیرسون، و t مسنتقل( اسنتفاده شند. یافتنه هنای پژوهش نشان داد که بین معنویت و بهداشت روان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین تمامی ابعاد معنویت )آگاهی، بزرگنمایی، عندم ناامیندی، پنییرش واقعنی، بنی ثبناتی، مندیریت برداشت( با بهداشت روان رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون تی مستقل نشان دارد که بین معنویت و بهداشت روان با جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر پریناز بنیسی؛2.فریبا طالبی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4171-The-investigation-of-relationship-between-spirituality-and-mental-health-of-employees-in-Management-and-Planning-Organization-BAC-00041-AB-parenaz-banisi-fariba-talebi-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر پریناز بنیسی؛2.فریبا طالبی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل