اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره عروسک پشت پرده

چکیده مقاله

گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) متعلق به خانواده Solanaceae منبع غنی از ترکیبات فنلی و توکوفرولی هستند
که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاا محافظات بادن در مقابال اساترس
اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف استخراج )فراصوت و مایکروویو(
و همچنین حلال های مختلف )آب، آب/ اتانول ) 05:05 ( و اتانول( بر میزان ترکیبات فنلی، توکاوفرولی و فعالیات آنتای اکسایدانی
عصاره عروسک پشت پرده برای به دست آوردن بهترین بازده استخراج جهت استفاده مناسب از عصاره انجام شاده اسات. فعالیات
آنتی اکسیدانی هر عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH ، آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن و شاخص پایاداری اکسایشای تعیاین
678 و /50±0/ شد. بالاترین میزان ترکیباات فنلای در تیمار هاای فراصاوت آب/ اتاانولی و تیماار فراصاوت اتاانولی )باه ترتیاب 05
688/60±5/07 میلی گرم/گرم( مشاهده گردید. همچنین در تمامی آزمایش های آنتی اکسیدانی بجز ترکیباات توکاوفرولی، تیماار
فراصوت آب اتانولی و فراصوت اتانولی بیشترین میزان فعالیت آنتای اکسایدانی را دارا باود و با ا آنتای اکسایدان سانتزی - - TBHQ
اختلاف معنی داری نداشت. با توجه به نتایج مطالعه فوق می توان عصاره عروسک پشت پارده )توسا روش فراصاوت ( جاایززین
آنتی اکسیدان های سنتزی در صنایع غذایی نمود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نسترن طبری شاهاندشت*؛سید رسول شاه حسینی؛ ۱۳۹۳، اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره عروسک پشت پرده، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4308-the-effect-of-extraction-methods-on-antioxidant-properties-of-chinese-lantern-extract-(-physalis-alkekengi-)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نسترن طبری شاهاندشت*؛سید رسول شاه حسینی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل