باور به دنیای عادلانه عمومی، هوش معنوی و بهزیستی روانی،

چکیده مقاله

مقدمه: بهزیستی روانی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سلامت عمومی می باشد و انسانها از نظر هوش معنوی و باور به اینکه دنیا
محل عادلی است، با یکدیگر متفاوتند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش باور به دنیای عادل و هوش معنوی در پیش بینی
بهزیستی روانی شکل گرفت.
رو : پژوهش از نوع همبستگی و جامعه نمونه این پژوهش شامل 033 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران که با روش نمونه-
گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده، باور به دنیای عادل عمومی دالبرت و بهزیستی روانی
ریف پاسخ دادند. سپس داده ها از طریق روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش ورود تحلیل شدند.
یافتهوا: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی، باور به دنیای عادل عمومی با بهزیستی روانشناختی رابطه معنیدار وجود
دارد، یافته های پژوهش نشان داد که متغیر های هوش معنوی و باور به دنیای عادل عمومی توان پیش بینی بهزیستی روانشناختی
را دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هوش معنوی و باور به دنیای عادل نقش مهمی در بهزیستی روانی دانشجویان دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عنایت الّه شهیدی؛نگار فولادی؛ ۱۳۹۳، باور به دنیای عادلانه عمومی، هوش معنوی و بهزیستی روانی،، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4350-Belief-in-a-just-world-public,-spiritual-intelligence-and-well-being,

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عنایت الّه شهیدی؛نگار فولادی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل