اثر دعا بر سلامت معنوي بيماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی

چکیده مقاله

در بیماریهای مزمن مانند نارسایی قلبی، سلامت روانی، جسمانی و معنوی مختل میشود. رفتارهای مذهبی چون دعا می-
تواند باعث افزایش انرژی معنوی و ایجاد نگرش مثبت در بیمار شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دعا بر سلامت معنوی
بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل 041 بیمار
مبتلا به نارسایی مزمن قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان 22 بهمن نیشابور در سال 0131 بودند. در این مطالعه، از
پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و پرسشنامه تناوب دعا مراویگلیا استفاده شد. از نرم افزار spss 16 وآزمون-
های آماری توصیفی و استنباطی )آزمونهای مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کروسکال والیس و رگرسیون
خطی( برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دعا و سلامت معنوی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد
P<0/0001) ،) r=-0/63) (. بین سن بیماران، تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا ارتباط معنادار وجود دارد
P<0/001) (. بین جنسیت، تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا ارتباط معنادار وجود نداشت P<0/06) .)
یافتههای پژوهش، بین سطح تحصیلات، تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا ارتباط معنادار معکوس نشان داد
P<0/001) (. یافتههای پژوهش حاضر، بین سطح تحصیلات، تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا ارتباط
معنادار معکوس نشان داد P<0/001) (. بین وضعیت تاهل بیماران، تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا ارتباط
معنادار مستقیم وجود داشت P<0/0001) (. با توجه به تاثیر دعا بر سلامت معنوی بیماران نارسایی مزمن قلبی، باید جهت
حفظ سلامت و افزایش روشهای موثر مقابله با بیماری مورد تاکید قرار گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضابردبار؛مهدیه درودي؛ ۱۳۹۲، اثر دعا بر سلامت معنوي بيماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4550-prayer-effect-on-spiritual-health-in-patients-with-chronic-heart-failure

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضابردبار؛مهدیه درودي؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل