مقایسه تطبیقی سبک یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته های علوم انسانی و تجربی در شهرستان ارومیه

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، مقایسه تطبیقی سبکهای یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشتههای علوم انسانی و تجربی در شهر
ارومیه میباشد روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و علی مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر -
رشتههای علوم انسانی و تجربی دوره دوم متوسطه در ناحیه آموزشی منطقه دو در شهر ارومیه می باشند که تعداد آنها 1144
میباشد. روش نمونهگیری تحقیق تصادفی طبقهای، و حجم نمونه با عنایت به جدول مورگان 753 نفر بوده است. جهت گردآوری
اطلاعات از پرسشنامه سبک یادگیری کلب) 4195 ( استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه توسط سازندگان و محققان مختلف
مورد تائید قرار گرفته است و در تحقیق حاضر نیز پایایی از طریق آلفای کرونباخ 94 / محاسبه گشته است. برای تجزیه و تحلیل
اطلاعات از آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)خی دو و تحلیل واریانس( استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون مجذور
خی نشان داد که هر چند میزان استفاده از سبکهای یادگیری در بین دانش آموزان علوم انسانی و تجربی متفاوت است، ولی اکثریت
دانش آموزان مذبور از سبک یادگیری همگرا استفاده میکنند. یافتههای حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین
دانش آموزان دختر و پسر در سبکهای یادگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رقیه علیزاده قلیو؛دکتر سیروس اسدیان؛ ۱۳۹۳، مقایسه تطبیقی سبک یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته های علوم انسانی و تجربی در شهرستان ارومیه، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4885-A-comparison-of-learning-styles-of-high-school-students-in-experimental-and-humanities-sciences-field-in-the-urmia-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رقیه علیزاده قلیو؛دکتر سیروس اسدیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل