بررسی تأثیر فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان می پردازد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی محسوب می شود و با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شد. در پژوهش حاضر جامعه آماری  شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (دوره دوم) شهرستان لردگان هستند. براساس گزارش سازمان آموزش و پرورش تعداد این دانش آموزان 2258 نفر می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه آماری 384 نفر انتخاب شدند جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه های: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و نا آتانن[1] ( 2005)، پرسشنامه یادگیری خود تنظمی پینتریچ و همکاران(1990) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999)  استفاده شد. در تحقيق حاضر جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. در كليه تجزيه و تحليل هاي آماري اين پژوهش از نرم افزار SPSS-19 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین فرسودگی تحصیلی و ابعادآن شامل خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان رابطه معکوس و  معناداری وجود دارد. همچنین بین بین یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان لردگانرابطه معناداری وجود دارد.

 

[1] -Salma&Atanen

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرهاد فرهادی؛تهمینه خلیلی مقدم؛فرزانه نجفی ؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12558-The-Effect-of-Academic-Burnout-and-Self-Regulatory-Learning-on-Academic-Performance-of-Secondary-High-School-Students-in-Lordegan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرهاد فرهادی؛تهمینه خلیلی مقدم؛فرزانه نجفی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل