بررسي تأثير روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي

چکیده مقاله

رياضيات از درس هاي مهمي است كه يادگيري آن مي تواند در تمامي عرصه هاي زندگي تأثيرگذاار باشذد . اغلذ دا نذ آمذوزان فكذر
مي كنند به دليل آن كه روش تدريس معلم را نمي فهمند و سنتي است، نمي توانند تلاش بي تري در مطالعه داشذته باشذند . برخذي
فكر مي كنند چرا همكلاسي هايشان نمرات بهتري كس مي كنند، ولي آن ها نمي توانند نمره ي خوبي كس كننذد، ودر حذل مسذايل
رياضي خلاقيت و ابتكار داشته باشند. برخي فكر مي كنند اگر شيوه تدريس بهتري از طرف معلم ارائه شذود، مذي توانسذتند عملكذرد
بهتري داشته باشند.
پژوه حاضر كه با هدف بررسي تاثير روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شک دكارتي بر عملكرد تحصيلي دان آموزان پسذر
متوسطه دوم شهر بردسكن، صورت گرفته است با در نظر گرفتن هدف هاي موجود در آن از نوع تحقيق هاي نيمه آزمايشي به شذمار
مي آيد. به منظور بررسي تأثير رويكردهاي ماكور بر روي جامعه آماري از طريق روش نمونهگيري خوشه اي چند مرحله اي دو كلاس
يكي با عنوان گروه كنترل و يكي با عنوان گروه آزماي از يک دبيرستان برگزيده و پرسشنامه ي عملكرد تحصيلي بين آن ها توزيذ
و پاسخ به دست آمده به عنوان نمره پي آزمون ثبت و در ادامه از تدريس به روش آموزش تلفيقي فعال و مبتني بر شک دكذارتي در
گروه آزماي استفاده شد، آنگاه عملكرد تحصيلي در گروهماكور اندازهگيري و به كمک نرم افزار Spss و با استفاده از آمار توصذيفي
و آزمون T دو نمونه مستقل و تحليل كوواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتذاي نشذان داد : روش آموزشذي تلفيقذي فعذال و
مبتني بر شک دكارتي بر عملكرد تحصيلي دان آموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسكن تأثير معنيداري دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي تأثير روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5290-Effect-of-active-teaching-method-based-on-Cartesian-doubt

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل